• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Obraz szkoły

 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach jest szkołą z niemal 150-letnią tradycją. Jej geneza sięga roku 1871, kiedy to powstała pierwsza w mieście prywatna szkoła średnia dla dziewcząt, przejęta przez miasto trzy lata później. W 1922 roku utworzono tu pierwsze klasy polskojęzyczne i przystąpiono do organizowania polskiego gimnazjum żeńskiego. 13 maja 1932r szkoła otrzymała sztandar oraz imię Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejne przekształcenia historyczne i reformy systemu edukacji doprowadziły między innymi do utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka, a w roku 1995 liceum wróciło do przedwojennego imienia polskiej noblistki.

 

Koncepcja pracy szkoły, znajdująca swoje odzwierciedlenie w jej obrazie, bazuje na idei harmonijnego rozłożenia akcentów w procesie kształcenia i wychowania. Owa harmonia obejmuje kształtowanie na wysokim poziomie profilu intelektualnego młodego człowieka, jego formacji duchowej, emocjonalnej, estetycznej oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej, w tym prozdrowotnej. Realizacja tej koncepcji w odniesieniu do sfery wiedzy, intelektu, umiejętności znajduje wyraz w tym, iż znakiem firmowym VIII Liceum jest nauczanie przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, informatyki. Tutaj w 1968 roku utworzono pierwszą na Śląsku (czwartą w Polsce) klasę z rozszerzonym programem matematyki. Od lat szkoła skutecznie pretenduje do miana głównego ośrodka w regionie w zakresie edukacji matematyczno-fizycznej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz popularyzacji nauk ścisłych. Jest to możliwe poprzez ścisłą współpracę z Uniwersytetem Śląskim i Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz dzięki organizacji zakrojonych na szeroką skalę, cyklicznych przedsięwzięć, takich jak „Spotkania z Matematyką” i „Dni Fizyki”.

 

Szkoła dba również o formację humanistyczną młodego człowieka, stając się przestrzenią spotkania młodzieży z kulturą wysoką poprzez udział w koncertach Filharmonii Śląskiej, wyjścia do teatru, wycieczki edukacyjne, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, literackich (sukcesy w konkursach), stwarzając możliwość realizacji pasji dziennikarskich.

 

W obszarze oddziaływań wychowawczych, oprócz wychowania przez kulturę, zwraca uwagę wysoki poziom usportowienia młodzieży, której wyniki plasują szkołę na czołowych miejscach w katowickim rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Cenne są również inicjatywy popularyzujące wśród młodzieży sport oraz zdrowy styl życia.

 

Szkoła staje się także miejscem dla ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, służących pomocą w wielu formach i w różnych sytuacjach. Liczne inicjatywy podejmowane przez Młodzieżowe Koło Wolontariuszy oraz akcje charytatywne i ekologiczne dopełniają zakres wychowawczych oddziaływań szkoły, która potrafi zadbać o wszystkie aspekty rozwoju osobowości młodego człowieka.

 

Kolejnym kluczem do mądrego i odpowiedzialnego funkcjonowania w rzeczywistości jest właściwe rozumienie relacji między historią, współczesnością i przyszłością.

 

W VIII LO w Katowicach dużą wagę przywiązuje się do kształtowania postaw patriotycznych # współpraca z kombatantami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Związkiem Sybiraków.

29. 09. 2012 r. w uznaniu zasług na rzecz środowisk kombatanckich sztandar szkoły został odznaczony medalem PRO MEMORIA. Uczniowie naszej szkoły co roku czynnie uczestniczą w Dniu Sybiraka, współorganizując jego obchody regionalne.

 

Zakorzenieniu w tradycji i pamięci historycznej towarzyszy jednak skupienie uwagi na aktywnym kreowaniu współczesności i przyszłości. Dlatego podstawowym zadaniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach jest zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiających wstęp do renomowanych uczelni krajowych i coraz częściej wybieranych uczelni zagranicznych. Nasze liceum troszczy się o przyszłe satysfakcjonujące uczniów, rodziców i nauczycieli funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy.

 

Śledząc ich zawodowe losy, możemy z dumą powiedzieć, że stanowią oni trzon kadry naukowej wielu szkół wyższych oraz są cenionymi specjalistami w branży IT, medycynie i innych dziedzinach.

 

Kształtowaniu postawy otwarcia młodzieży na Zachód i Wschód oraz wzbogacaniu kulturowych doświadczeń sprzyjają organizowane w szkole cyklicznie Dni Angielskie, Dni Kultury Krajów Niemieckojęzycznych, Dzień Rosyjski, polsko-niemiecka wymiana młodzieży z Gimnazjum Kreuzgasse czy współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz. Organizowany w szkole egzamin państwowy z języka niemieckiego DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Certyfikat DSD II zwiększa też szanse jego posiadaczy na rynku pracy w Polsce i Europie.

 

Bardzo dobra renoma szkoły, która w rankingu „Perspektyw” zyskała prawo do posługiwania się tytułem „Złotej Szkoły”, sukcesy olimpijczyków, wysokie wskaźniki EWD uwarunkowane są w przypadku VIII LO przez szereg czynników, do których zaliczyć należy:

 

- wysokie wymagania połączone ze stwarzaniem warunków do ich realizacji,

- dobrą organizację pracy szkoły,

- szeroką ofertę zajęć dodatkowych,

- stałą ewaluację procesów dydaktycznych i wychowawczych,

- projekty i innowacje pedagogiczne (matematyka i fizyka po angielsku),

- odpowiadanie wymogom współczesności (dobrze wyposażone pracownie, komputeryzacja, sieć Wi-Fi, dziennik elektroniczny),

- współudział uczniów i ich rodziców w kształtowaniu różnych obszarów życia szkoły,

- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- poczucie bezpieczeństwa i klimat sprzyjający uczeniu się.

 

Długoletnia tradycja, wysoki poziom nauczania, imponujące osiągnięcia olimpijczyków (w skali kraju i na arenie międzynarodowej) oraz szczególna troska o formację intelektualno-duchową młodzieży to czynniki sprawiające, że szkoła cieszy się nieustannie zasłużoną renomą i w kolejnych latach, również przez atrakcyjną ofertę edukacyjną, przyciąga bardzo liczne grono absolwentów gimnazjum, a obecnie szkół podstawowych, którzy chcą właśnie tu kontynuować naukę.